Klubb lov (regler)

Paragrafer

§ 1 Formål.

§ 2 Organisatorisk tilknytning.

§ 3 Medlemmer.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet.

§ 5 Kontingent.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse.

§ 7 Inhabilitet.

§ 8 Straffesaker.

§ 9 Årsmøte.

§ 10 Ledelse av årsmøtet.

§ 11 Stemmegiving på årsmøtet.

§ 12 Årsmøtets oppgaver.

§ 13 Ekstraordinære årsmøter.

§ 14 Styret.

§ 15 Grupper / avdelinger.

§ 16 Lovendring.

§ 17 Oppløsning.

Anmerkninger.

§ 1 Formål.

1.1. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1.2. Lagets formål er å drive organisert skyting med skyteprogrammer godkjent i Norges Benkeskytterforbund. (NBSF)

§ 2 Organisatorisk tilknytning.

2.1. Laget er medlem av Norges Benkeskytterforbund.

Troms Langhold og Benkeskytter Forening plikter å innsende årlig rapport til NBSF. Jfr. § 14.2. pkt. 5. Laget skal innkassere den årlige kontingent, som skal sendes NBSF. Denne bestemmes årlig på NBSF’s generalforsamling. Laget betaler for det antall medlemmer som laget hadde året før. Hvis laget ikke har betalt sin kontingent kan laget strykes som medlem, dette vil bli innrapportert til stedets politikammer.

2.2. Laget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

2.3. Laget hører hjemme i kommune: Målselv

§ 3 Medlemmer.

3.1. Alle som lover å overholde lagets og NBSF’s lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlemmer. (1) Laget har rett til å avslå en medlemssøknad i helt spesielle tilfeller.

3.2. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NBSF`s, dets organisasjonsledds – samt lagets lover og bestemmelser.

3.3. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemslag/-klubb i NBSF er gjort opp.

3.4. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet.

4.1. For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent. (2)

4.2. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til generalforsamling eller møte i NBSF.

§ 5 Kontingent.

5.1. Kontingenten fastsettes av lagets årsmøte og betales forskuddsvis. Se § 2.1 vedr. innkassering av NBSFs kontingent.

5.2. Medlemmer som skylder kontingent, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlemmer i laget etter et år. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse.

6.1 Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

6.2 Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§ 7 Inhabilitet.

7.1 Et hvert medlem plikter å overholde NBSF’s og lagets lover og bestemmelser.

§ 8 Straffesaker.

8.1 For straffesaker gjelder “Straffebestemmelser for NBSF”.

§ 9 Årsmøte.

9.1. Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned.

9.2. Årsmøtet innkalles av styret med minst en mnd. varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

9.3. Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

9.4 Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

9.5 På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§ 10 Ledelse av årsmøtet.

10.1 Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§ 11 Stemmegiving på årsmøtet.

11.1 Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

11.2 Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

11.3 Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer en halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

11.4 Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer en halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12 Årsmøtets oppgaver.

12.1 Årsmøtet skal : (3)

 1. Godkjenne årsmøtet og dagsorden.
 2. Velge møteleder og referent.
 3. Godkjenne de fremmøtte delegater.
 4. Behandle årsberetning.
 5. Behandle lagets regnskap i revidert stand. (4.)
 6. Behandle innkomne saker og forslag, og bestemme lagets organisasjon ( jfr. § 15 ).
 7. Fastsette kontingent.
 8. Behandle budsjett.
 9. Premiere vinnere av Cup , klubbmesterskap og lignende, og eventuelt dele ut andre hedersbevisninger.
 10. Velge : (5)
  1. Leder og nestleder.
  2. 1 styremedlemmer og 1 varamedlemmer. (6.)
  3. Revisor og dennes stedfortreder.
  4. Representanter til NBSF’s årsmøte og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.
  5. Valgkomité på 3-5 personer.

§ 13 Ekstraordinære årsmøter.

13.1 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet organisasjonsledd bestemmer det, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

13.2 Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

13.3 Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 14 Styret. (7.)

14.1 Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. (8.)

14.2 Styret skal : (9.)

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds vedtak og bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer / utvalg / personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere laget utad.
 5. Hvert år umiddelbart etter årsmøtet innsende årsberetning og årsmøtereferat til NBSF. Denne skal inneholde antall registrerte medlemmer med adresseliste og den nye styresammensetning. Jfr. § 2.1

14.3 Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

14.4 Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 15 Grupper / avdelinger. (10.)

15.1 Laget kan organiseres med undergrupper som ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av undergrupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Jfr.§ 12.nr.6.

15.2 For undergruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og undergrupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

§ 16 Lovendring.

16.1 Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

16.2 Lovendringer må godkjennes av NBSF, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

16.3 § 17 kan ikke endres.

§ 17 Oppløsning.

17.1 Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre mnd. senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

17.2 Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

17.3 I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NBSF, eller en eventuell moderklubb, eller formål godkjent av NBSF.

17.4 Ved oppløsning sendes lagets arkiv til NBSF.

Anmerkninger

(1.) Når det står “kan bli tatt opp som medlem” innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem.
Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et lag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller, og et slikt avslag vil kunne ankes inn for NBSF.

(2.) Det vil ikke være noe hinder for at lag som driver med barn og ungdomsaktivitet legger opp sin egen aldersgrense angående styresammenheng og stemmerett. Det kreves dog at et flertall i lagets styre er myndige, med tanke på regnskap

(3.) Listen over årsmøtets oppgaver i denne bestemmelsen er minimum av hva lagets lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges årsmøtet.

(4.) Regnskap og budsjett for lag som er organisert med grupper eller avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse avdelingene/gruppene. Dette følger av at avdelinger og grupper i et lag aldri kan være juridisk og økonomisk selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Se også § 15.

(5.) Dette er et minimum av de tillitspersoner som skal velges til årsmøtet. Det er ikke noe i veien for at årsmøtet i tillegg kan velge andre tillitspersoner som det er behov for.

(6.) Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styret må bestå av minst fem medlemmer. Det anbefales at et flertall av styrets medlemmer velges for to år av gangen, og at ca. halvparten av styret velges hvert år, for å få mest mulig kontinuitet i klubben/lagets ledelse. Dog anbefales det at leder velges for ett år av gangen. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velge f.eks. kasserer, sekretær og materialforvalter.

(7.) Styret kan bestå av andre enn de som er valgt på årsmøtet, som f.eks. leder i gruppene o.l. Dette må i så fall presiseres i denne paragrafen.

(8.) Denne høyeste myndighet kan ikke, hverken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at representantskapet e.l. skal kunne overprøve styrets vedtak).

(9.) Her er det tatt med minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.

(10.) I henhold til § 12, nr.6 står årsmøtet fritt til å organisere laget slik det ønsker i underavdelinger og/eller grupper. Disse kan gis den betegnelse årsmøtet ønsker, og kan også være representert i lagets styre hvis årsmøtet bestemmer det. Det gjøres også oppmerksom på at flere særidrettslag kan være knyttet sammen i en felles allianseklubb, som har til oppgave å være et felles organ for disse særidrettsklubbene. På denne måten vil klubbene ha et fellesskap gjennom tilhørigheten til allianseklubben, samtidig som de beholder sin økonomiske og juridiske selvstendighet. I praksis ordnes dette med at medlemmene i særidrettlagene samtidig er medlemmer i allianseklubben.